Δ3 - Δαπάνες Ε&Α ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ανά πηγή χρηματοδότησης

Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Ε&Α (Intramural R&D Expenditure) ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ανά πηγή χρηματοδότησης στην Ελλάδα από το 2001. 

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011. Για τα έτη 2008 - 2010 υποβλήθηκαν εκτιμήσεις για το σύνολο της χώρας με βάσει την πηγή χρηματοδότησης σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία από διοικητικές πηγές.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 17.10.2018)

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)


(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)


(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)


(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)


(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)


Τομείς εκτέλεσης Ε&Α

 • TOTAL: Σύνολο Χώρας
 • BES: Τομέας Επιχειρήσεων
 • GOV: Κρατικός Τομέας
 • HES: Τομέας Τριτοβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • PNP: Τομέας Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων

Πηγές χρηματοδότησης

 • TOTAL: Σύνολο Χώρας
 • BES: Τομέας Επιχειρήσεων
 • GOV: Κρατικός Τομέας
 • HES: Τομέας Τριτοβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • PNP: Τομέας Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων
 • ABROAD: Εξωτερικό