Δ1 - Δαπάνες Ε&Α ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α

Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Ε&Α (Intramural R&D Expenditure) ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α στην Ελλάδα από το 2001. 

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011. Για τα έτη 2008 - 2010 υποβλήθηκαν εκτιμήσεις για το σύνολο της χώρας με βάσει την πηγή χρηματοδότησης σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία από διοικητικές πηγές.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 18.4.2019)

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data), (1) Εκτιμήσεις (με εξαίρεση τον τομέα BES)

 

 

Τομείς εκτέλεσης Ε&Α

  • TOTAL: Σύνολο Χώρας
  • BES: Τομέας Επιχειρήσεων
  • GOV: Κρατικός Τομέας
  • HES: Τομέας Τριτοβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • PNP: Τομέας Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων