Σχετικά

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης πραγματοποιεί την παραγωγή των επίσημων στατιστικών για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ/1359/Β/25.04.2012).

Οι υποχρεωτικές στατιστικές έρευνες οι οποίες διενεργούνται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ακόλουθες:

1.Στατιστικές Έρευνας και Ανάπτυξης, για τις δαπάνες και το προσωπικό σε δραστηριότητες Ε&Α (Statistics on Research and Development - R&D statistics, στατιστικές Ε&Α)

2.Στατιστικές για τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων Ε&Α (Government Budget Appropriations or Outlays on Research and Development / GBAORD – Κρατική Χρηματοδότηση Έρευνας και Ανάπτυξης) 

3.Στατιστικές για την καινοτομία στις επιχειρήσεις (Community Innovation Survey).

Δείτε το Στατιστικό Πρόγραμμα ΕΚΤ 2014

Δείτε το Στατιστικό Πρόγραμμα ΕΚΤ 2015

Δείτε το Στατιστικό Πρόγραμμα ΕΚΤ 2016

Δείτε το Στατιστικό Πρόγραμμα ΕΚΤ 2017

Η συλλογή των στοιχείων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και υποστηρίζεται από πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσει το ΕΚΤ με μηχανισμούς ολοκληρωμένης διαχείρισης δεδομένων. Η μεθοδολογία διεξαγωγής των στατιστικών ερευνών, η επεξεργασία των στοιχείων και η παραγωγή των δεικτών ακολουθεί τους σχετικούς ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τα εγχειρίδια (Frascati Manual, Oslo Manual, Canberra Manual).

Τα στοιχεία αποστέλλονται και δημοσιεύονται στη Eurostat.

Στατιστικές Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α), για τις δαπάνες και το προσωπικό σε δραστηριότητες Ε&Α.

Τα στοιχεία συλλέγονται από τους φορείς που πραγματοποιούν δραστηριότητες Ε&Α, με τέσσερα ερωτηματολόγια διαφοροποιημένα ανάλογα με τον τομέα στον οποίο εντάσσονται οι φορείς που πραγματοποιούν δραστηριότητες Ε&Α:

α) Τομέας Τριτοβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τομέας HES, Higher Education Sector) ερωτηματολόγιο 2015

β) Κρατικός τομέας (GOV, Government Sector), ερωτηματολόγιο 2015

γ) Τομέας Επιχειρήσεων (BES, Business Entreprise Sector), ερωτηματολόγιο 2015

δ) Τομέας ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (PNP, Private Nonprofit Sector), ερωτηματολόγιο 2014.

Στατιστικές για τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση Ε&Α

Η έρευνα καταγράφει τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται για χρηματοδότηση Ε&Α και πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται από φορείς που χρηματοδοτούν δραστηριότητες Ε&Α (Υπουργεία και Περιφέρειες).

Στατιστικές για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις

Η έρευνα καταγράφει, μέσω ενιαίου ερωτηματολογίου που διαμορφώνεται από την Eurostat, όλους τους τύπους καινοτομιών και τις καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Τα στοιχεία συλλέγονται από δείγμα επιχειρήσεων.

Community Innovation Survey 2010-2012 ερωτηματολόγιο

Community Innovation Survey 2012-2014 ερωτηματολόγιο

Community Innovation Survey 2014-2016 ερωτηματολόγιο

Περισσότερες πληροφορίες για τις στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης Καινοτομίας που διενεργεί το ΕΚΤ μπορείτε να δείτε εδώ