Σχετικά

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, φορέας και εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, πραγματοποιεί την παραγωγή των εθνικών δεικτών για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα, που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή Eurostat.

1.Στατιστικές Έρευνας και Ανάπτυξης, για τις δαπάνες και το προσωπικό σε δραστηριότητες Ε&Α (Statistics on Research and Development - R&D statistics, στατιστικές Ε&Α)

2.Στατιστικές για τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων Ε&Α (Government Budget Appropriations or Outlays on Research and Development / GBAORD – Κρατική Χρηματοδότηση Έρευνας και Ανάπτυξης) 

3.Στατιστικές για την καινοτομία στις επιχειρήσεις (Community Innovation Survey).

Η συλλογή των στοιχείων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και υποστηρίζεται από πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσει το ΕΚΤ με μηχανισμούς ολοκληρωμένης διαχείρισης δεδομένων.

Οι στατιστικές έρευνες διενεργούνται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εκάστοτε εθνικές αρμόδιες αρχές και έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Η μεθοδολογία διεξαγωγής των στατιστικών ερευνών, η επεξεργασία των στοιχείων και η παραγωγή των δεικτών ακολουθεί τους σχετικούς ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τα εγχειρίδια (Frascati Manual, Oslo Manual, Canberra Manual).

Στατιστικές Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α), για τις δαπάνες και το προσωπικό σε δραστηριότητες Ε&Α.

Τα στοιχεία συλλέγονται από τους φορείς που πραγματοποιούν δραστηριότητες Ε&Α, με τέσσερα ερωτηματολόγια διαφοροποιημένα ανάλογα με τον τομέα στον οποίο εντάσσονται οι φορείς που πραγματοποιούν δραστηριότητες Ε&Α:

α) Τομέας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (τομέας HES, Higher Education Sector) ερωτηματολόγιο 2017

β) Κρατικός τομέας (GOV, Government Sector), ερωτηματολόγιο 2017

γ) Τομέας Επιχειρήσεων (BES, Business Entreprise Sector), ερωτηματολόγιο 2017

δ) Τομέας ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (PNP, Private Nonprofit Sector), ερωτηματολόγιο 2017.

Στατιστικές για τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση Ε&Α

Η έρευνα καταγράφει τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται για χρηματοδότηση Ε&Α και πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται από φορείς που χρηματοδοτούν δραστηριότητες Ε&Α (Υπουργεία και Περιφέρειες).

Στατιστικές για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις

Η έρευνα καταγράφει, μέσω ενιαίου ερωτηματολογίου που διαμορφώνεται από τη Eurostat, όλους τους τύπους καινοτομιών και τις καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Τα στοιχεία συλλέγονται από δείγμα επιχειρήσεων.

Anonymous (not verified)