Διαδραστικοί Χάρτες

Με στόχο την καλύτερη απεικόνιση και ανάδειξη της περιφερειακής διάστασης της ελληνικής επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας, το ΕΚΤ ανέπτυξε εργαλεία για τη γεωγραφική απεικόνιση στοιχείων και δεικτών σε κάθε ελληνική περιφέρεια. Οι διαδραστικοί χάρτες θα εμπλουτίζονται συνεχώς ώστε μέσα από την περιήγησή τους να παρουσιάζεται μια πλήρης εικόνα της περιφερειακής αριστείας και ανταγωνιστικότητας.
Καινοτομία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις
Καινοτομία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις διαχρονικά Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος: 2019
Καινοτομία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις 2014-2016 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος: 2019
Καινοτομία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις 2012-2014 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος: 2017
Καινοτομία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις 2010-2012 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος: 2015
Κατανομή 4 Τύπων Καινοτομίας 2014-2016 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος: 2019
Κατανομή 4 Τύπων Καινοτομίας 2012-2014 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος: 2017
Κατανομή 4 Τύπων Καινοτομίας 2010-2012 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος: 2015