Εμπιστευτικότητα και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Undefined

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως παραγωγός των επίσημων εθνικών στατιστικών για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία είναι φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος/ Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη – τελικές πιστώσεις για το 2016

Τον Δεκέμβριο 2017, το ΕΚΤ απέστειλε στη Eurostat τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις πιστώσεις του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) και αφορούν τις τελικές πιστώσεις (τελικός προϋπολογισμός) για το 2016. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από όλους τους φορείς κρατικής χρηματοδότησης, Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες και Περιφέρειες.

Pages

Subscribe to Metrics Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας RSS