ΚΠ6 - Εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α - 2014-2017

Εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ28 τα έτη 2014-2017.

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Επιχειρήσεις ανά επιμέρους τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους

Οι δείκτες των δύο πινάκων που ακολουθούν καταγράφουν τους επιμέρους τύπους καινοτομίας των επιχειρήσεων του πληθυσμού της έρευνας με αναφορά στην τριετία 2014-2016. Διακρίνονται οι εξής επιμέρους τύποι ανά κύριο τύπο καινοτομίας:

Καινοτομία προϊόντος: (α) Καινοτομία αγαθών, (β) Καινοτομία υπηρεσιών

Καινοτομία διαδικασίας: (α) Καινοτομία σε μεθόδους κατασκευής/παραγωγής προϊόντων, (β) Καινοτομία σε μεθόδους παράδοσης/διανομής πρώτων υλών, προϊόντων (logistics), (γ) Καινοτομία σε δραστηριότητες υποστήριξης διαδικασιών

Επιχειρήσεις ανά κύριο τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους

Οι δείκτες του πίνακα καταγράφουν τον αριθμό επιχειρήσεων του πληθυσμού της έρευνας το 2016 και τον αριθμό καινοτόμων και μη-καινοτόμων επιχειρήσεων στην τριετία 2014-2016. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις κατανέμονται επιμέρους στις ακόλουθες τρεις βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με τον τύπο καινοτομίας που εισήγαγαν την τριετία αυτή:

-          Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας (μόνο)

-          Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο)

Pages

Subscribe to Metrics Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας RSS