Κρατικός τομέας

Τελευταία ενημέρωση: 01-04-2014 12:04
Σύμφωνα με το εγχειρίδιο Frascati που ακολουθείται για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α),ο τομέας αυτός αποτελείται από:
  • όλα τα υπουργεία, τις υπηρεσίες και τους άλλους φορείς που παρέχουν, αλλά κανονικά δεν πωλούν, εκείνες τις κοινωφελείς υπηρεσίες, εκτός από  μεταδευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες δεν μπορούν να παρασχεθούν με ευκολότερο και οικονομικότερο τρόπο,
  • όλους τους φορείς που διοικούν το κράτος και υλοποιούν την οικονομική και κοινωνική πολιτική (οι δημόσιες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται στον τομέα των επιχειρήσεων)
  • τα μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα (ΜΚΙ) που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίως από το κράτος και δεν διοικούνται από τον τομέα μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Πηγή: 

Science and technology glossary, European Commission, Eurosta
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), "Frascati Manual 2002: The measurement of scientific and technological activities - Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development", OECD, Paris, 2002

Subscribe to RSS - Κρατικός τομέας