Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας για την Ερευνητική Δραστηριότητα

Η ανάγκη για συστηματική προτυποποιημένη καταγραφή και προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας και την ευρύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αποτελεί το βασικό κίνητρο για την ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης πληροφορίας για την ερευνητική δραστηριότητα (Current Research Information Systems - CRIS). Ένα σύστημα CRIS καταγράφει, επεξεργάζεται και παρουσιάζει στοιχεία και δείκτες σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην καταγραφή των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας (δημοσιεύσεις, πατέντες, ερευνητικά δεδομένα) και τη σύνδεσή τους με το περιβάλλον στο οποίο αυτά δημιουργούνται (ερευνητές, οργανισμοί, χρηματοδοτούμενα προγράμματα και έργα, ερευνητικές υποδομές, υπηρεσίες).

Αξιόπιστη Καταγραφή της Ερευνητικής Δραστηριότητας

Τα συστήματα διαχείρισης της πληροφορίας για την ερευνητική δραστηριότητα λειτουργούν σήμερα με επιτυχία στον διεθνή χώρο ως αυτόνομα συστήματα που παρέχουν αξιόπιστη πληροφόρηση για την ερευνητική δραστηριότητα τόσο σε επίπεδο ερευνητών όσο και σε επίπεδο κρατών, οργανισμών, χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων κ.λπ. Η χρήση τους έχει διαδοθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να θεωρούνται απαραίτητο εργαλείο για την καταγραφή, διαχείριση και αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ευρώπη και παγκόσμια. Καίριο ρόλο στο διεθνή χώρο για την ανάπτυξη των συστημάτων CRIS και τον ορισμό κατάλληλων προτύπων διαλειτουργικότητας, όπως το CERIF, έχει ο οργανισμός EuroCRIS (eurocris.org), στον οποίο συμμετέχει ενεργά το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Οφέλη από τα Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας για την Ερευνητική δραστηριότητα (CRIS)

Η υποστήριξη της διάδοσης της επιστημονικής γνώσης και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας σε συλλογικό επίπεδο είναι μόνο μερικά από τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρουν τα συστήματα CRIS στην έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία.

Ενδεικτικά οφέλη για διάφορες κατηγορίες χρηστών μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Οι ερευνητές (π.χ. μέλη ΔΕΠ και ΕΠ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ερευνητές ερευνητικών κέντρων, μόνιμο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα) αποκτούν ένα πολύτιμο εργαλείο για την καταγραφή και προβολή των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων τους και συγκεντρώνουν έγκυρη πληροφορία για το ευρύτερο ερευνητικό περιβάλλον στο οποίο ανήκουν.

Οι διοικήσεις ερευνητικών φορέων έχουν στα χέρια τους συγκεντρωτικά στοιχεία, ειδικές αναφορές και συγκριτικές πληροφορίες για την ερευνητική δραστηριότητα σε επίπεδο φορέα, ερευνητικής μονάδας, ερευνητή.

Τα επιστημονικά συμβούλια, οι φορείς χάραξης ερευνητικής πολιτικής και οι φορείς χρηματοδότησης της έρευνας αποκτούν την απαραίτητη πληροφόρηση για τη διαμόρφωση πολιτικών στη βάση στοιχείων (evidence based policy), τη συστηματική παρακολούθηση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών αυτών, τον καθορισμό προτεραιοτήτων, το συντονισμό των ερευνητικών προσπαθειών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το προσωπικό υπηρεσιών ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων που σχετίζονται με την ερευνητική δραστηριότητα και τα αποτελέσματά της όπως ειδικοί λογαριασμοί, γραφεία διασύνδεσης, γραφεία διαμεσολάβησης, βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφόρησης, διευθύνσεις εκπαίδευσης και έρευνας, διευθύνσεις διεθνών και δημόσιων σχέσεων αποκτά ένα εργαλείο που μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε εργασίες της καθημερινότητάς του.

Οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφορία για τους συντελεστές και τα αποτελέσματα της σύγχρονης έρευνας.

Οι επιχειρήσεις και οι φορείς τεχνολογικής ανάπτυξης αποκτούν πρόσβαση σε πρωτοποριακά ερευνητικά αποτελέσματα και τεχνολογικές λύσεις, εντοπίζουν τους ανταγωνιστές τους και τους πιθανούς συνεργάτες τους στην ερευνητική τους δραστηριότητα.