Επιχειρήσεις ανά επιμέρους τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους

Οι δείκτες των δύο πινάκων που ακολουθούν καταγράφουν τους επιμέρους τύπους καινοτομίας των επιχειρήσεων του πληθυσμού της έρευνας με αναφορά στην τριετία 2010-2012. Διακρίνονται οι εξής επιμέρους τύποι ανά κύριο τύπο καινοτομίας:

ΚΠ5 - Εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α - 2013

Εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ28 το έτος 2013.

Π10.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών, εκφρασμένων σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης, ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π10 - Ερευνητές ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά των Ερευνητών, εκφρασμένων σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης, ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π9.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες ανά επιστημονικό πεδίο (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Pages

Subscribe to Metrics Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας RSS