Π11.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες ανά ηλικία (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ηλικία, μετρημένοι σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π11 - Ερευνητές ανά ηλικία (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ηλικία, μετρημένοι σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π6 - Ερευνητές ανά επίπεδο σπουδών (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α και επίπεδο σπουδών, σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π4 - Προσωπικό Ε&Α ανά επίπεδο σπουδών (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά του Προσωπικού Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και επίπεδο σπουδών, σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π5.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και επίπεδο σπουδών, μετρημένο σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π5 - Ερευνητές ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και επίπεδο σπουδών, μετρημένο σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π3.Γ - Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά με τις γυναίκες που απασχολούνται ως Προσωπικού Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και επίπεδο σπουδών, μετρημένο σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π3 - Προσωπικό Ε&Α ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά του Προσωπικού Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και επίπεδο σπουδών, μετρημένο σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Δ6 - Δαπάνες Ε&Α ανά είδος Ε&Α

Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα από το έτος 2001 και μετά.

Pages

Subscribe to Metrics Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας RSS