Π3.Γ - Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά με τις γυναίκες που απασχολούνται ως Προσωπικού Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και επίπεδο σπουδών, μετρημένο σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π3 - Προσωπικό Ε&Α ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά του Προσωπικού Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και επίπεδο σπουδών, μετρημένο σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Δ6 - Δαπάνες Ε&Α ανά είδος Ε&Α

Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα από το έτος 2001 και μετά.

Δ8 - Δαπάνες Ε&Α ανά οικονομική δραστηριότητα επιχείρησης (BES)

Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα από το έτος 2011 και μετά, με βάση την κωδικοποίηση οικονομικής δραστηριότητας NACE Rev.2.

Επιχειρήσεις ανά κύριο τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους

Οι δείκτες του πίνακα καταγράφουν τον αριθμό επιχειρήσεων του πληθυσμού της έρευνας το 2012 και τον αριθμό καινοτόμων και μη-καινοτόμων επιχειρήσεων στην τριετία 2010-2012. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις κατανέμονται επιμέρους στις ακόλουθες τρεις βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με τον τύπο καινοτομίας που εισήγαγαν την τριετία αυτή:

Pages

Subscribe to Metrics Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας RSS