Π10.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών, εκφρασμένων σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης, ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π10 - Ερευνητές ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά των Ερευνητών, εκφρασμένων σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης, ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π9.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες ανά επιστημονικό πεδίο (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π9 - Ερευνητές ανά επιστημονικό πεδίο (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π8.Γ - Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά των Γυναικών στο Προσωπικού Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π8 - Προσωπικό Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά Προσωπικού Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π7.Γ - Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά Γυναικών στο Προσωπικού Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π7 - Προσωπικό Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά Προσωπικού Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π15.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες στις επιχειρήσεις ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης στην Ελλάδα από το έτος 2011 και μετά, εκφρασμένες σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ).

Π15 - Προσωπικό Ε&Α και Ερευνητές στις επιχειρήσεις ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης (ΙΠΑ)

Χρονολογικές σειρές του Προσωπικού Ε&Α και των Ερευνητών στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης στην Ελλάδα από το έτος 2011 και μετά, εκφρασμένες σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ).

Pages

Subscribe to Metrics Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας RSS