ΚΠ5 - Εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α - 2013

Εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ28 το έτος 2013.

Π10.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών, εκφρασμένων σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης, ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π10 - Ερευνητές ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά των Ερευνητών, εκφρασμένων σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης, ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π9.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες ανά επιστημονικό πεδίο (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π9 - Ερευνητές ανά επιστημονικό πεδίο (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π8.Γ - Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά των Γυναικών στο Προσωπικού Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π8 - Προσωπικό Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά Προσωπικού Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π7.Γ - Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά Γυναικών στο Προσωπικού Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Pages

Subscribe to Metrics Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας RSS