Δ7 - Δαπάνες Ε&Α ανά κοινωνικοοικονομικό στόχο (NABS 2007)

Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανά κοινωνικοοικονομικό στόχο στον Δημόσιο τομέα (GOV) στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Δ2 - Ένταση δαπανών Ε&Α ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α

Χρονολογική σειρά της Έντασης Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα από το έτος 2001. Ο δείκτης αυτός προκύπτει ως ποσοστό (%) των δαπανών Ε&Α στο ΑΕΠ της χώρας. Ο δείκτης χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη του στόχου 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επένδυση σε Ε&Α της στρατηγικής EU2020.

Π11.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες ανά ηλικία (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ηλικία, μετρημένοι σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π11 - Ερευνητές ανά ηλικία (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ηλικία, μετρημένοι σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π6 - Ερευνητές ανά επίπεδο σπουδών (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α και επίπεδο σπουδών, σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π4 - Προσωπικό Ε&Α ανά επίπεδο σπουδών (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά του Προσωπικού Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και επίπεδο σπουδών, σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π5.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και επίπεδο σπουδών, μετρημένο σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π5 - Ερευνητές ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και επίπεδο σπουδών, μετρημένο σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Pages

Subscribe to Metrics Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας RSS