Π13 - Προσωπικό Ε&Α ανά οικονομική δραστηριότητα επιχείρησης (αρ. ατόμων και ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά Προσωπικού Ε&Α στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα από το έτος 2011 και μετά, με βάσει την κωδικοποίηση οικονομικής δραστηριότητας NACE Rev.2. Η αναθεωρημένη αυτή κωδικοποίηση υιοθετήθηκε το 2008 και για το λόγο αυτό δεν παρουσιάζονται στοιχεία πριν το 2011, εφόσον τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα στον τομέα των επιχειρήσεων ήταν του 2007.

Π19 - Ερευνητές ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και περιφέρεια, σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π18 - Προσωπικό Ε&Α ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά του Προσωπικού Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και περιφέρεια, σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π17 - Ερευνητές ανά περιφέρεια (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και περιφέρεια, μετρημένο σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π16 - Προσωπικό Ε&Α ανά περιφέρεια (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά του Προσωπικού Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και περιφέρεια, μετρημένο σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π12.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες ανά ιθαγένεια (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ιθαγένεια, μετρημένοι σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Π12 - Ερευνητές ανά ιθαγένεια (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ιθαγένεια, μετρημένοι σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Δ7 - Δαπάνες Ε&Α ανά κοινωνικοοικονομικό στόχο (NABS 2007)

Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανά κοινωνικοοικονομικό στόχο στον Δημόσιο τομέα (GOV) στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Δ2 - Ένταση δαπανών Ε&Α ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α

Χρονολογική σειρά της Έντασης Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα από το έτος 2001. Ο δείκτης αυτός προκύπτει ως ποσοστό (%) των δαπανών Ε&Α στο ΑΕΠ της χώρας. Ο δείκτης χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη του στόχου 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επένδυση σε Ε&Α της στρατηγικής EU2020.

Pages

Subscribe to Metrics Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας RSS