Οι Δείκτες Έρευνας στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας

Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας είναι η εθνική ηλεκτρονική ερευνητική υποδομή περιεχομένου και δεδομένων που αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με βάση το θεσμικό του ρόλο, και λειτουργεί ως κομβικό σημείο συγκέντρωσης του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής. Στην υποδομή του ΕΠΣΕΤ συγκεντρώνεται τεράστιος πλούτος ψηφιακών αρχείων, μεταδεδομένων και δεδομένων της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές, ερευνητικά αποτελέσματα, επιστημονικά δεδομένα, ειδικές συλλογές και τεκμήρια υψηλής επιστημονικής και πολιτιστικής αξίας.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων, τη διαμόρφωση των πολιτικών έρευνας και την παρακολούθησή τους βάσει μετρήσιμων στόχων (evidence based policy), το ΕΚΤ αξιοποιεί το επιστημονικό περιεχόμενο που συγκεντρώνει και με προηγμένα πληροφοριακά συστήματα, διαδικασίες και οργανωτικές δομές που αναπτύσσονται ως μέρος του ΕΠΣΕΤ παρουσιάζει δεδομένα και καθιερωμένους δείκτες που συνδέονται με την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα:

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

- Στατιστικά Έρευνας & Ανάπτυξης και  Καινοτομίας

- Συστήματα CRIS

- Ειδικές Εκθέσεις για την αποτύπωση της ελληνικής επιστημονικής δραστηριότητας

 Η προσέγγιση που υιοθετείται στοχεύει στην ικανοποίηση των ακόλουθων απαιτήσεων:

  • Τη συγκέντρωση αξιόπιστων στοιχείων που αφορούν την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα σε όλο τον κύκλο της, από τη χρηματοδότηση και τους συντελεστές της έρευνας, φορείς και ερευνητές, έως την παραγωγή σε ερευνητικά αποτελέσματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, διδακτορικές διατριβές κ.λπ. Επίσης τη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν την περαιτέρω χρήση των αποτελεσμάτων από συγκεκριμένες κοινότητες χρηστών π.χ. αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από την επιχειρηματική κοινότητα, αναφορές σε επιστημονικές δημοσιεύσεις από άλλους επιστήμονες, στοιχεία χρήσης από ευρύτερες κοινωνικές ομάδες κ.α. 
  • Τη συνδυασμένη επεξεργασία των στοιχείων για την παραγωγή δεικτών που επιτρέπουν τη συγκριτική τοποθέτηση της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον και υποστηρίζουν τη διαμόρφωση και συστηματική παρακολούθηση πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και θεματικό επίπεδο καθώς και των διευρυμένων απαιτήσεων από τη σύγκλιση της χώρας στον τομέα των ΤΠΕ, της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη συνοπτική παρουσίαση των Δεικτών Έρευνας στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας.