Προσωπικό Ε&Α σε ΙΠΑ ως Ποσοστό της Συνολικής Απασχόλησης

Το Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης συγκρίνει τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης ενός εργαζόμενου σε δραστηριότητες ΕΤΑ με το χρόνο πλήρους απασχόλησής του. (http://metrics.ekt.gr/el/taxonomy/term/60)

Εκδότης: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος Έκδοσης: 
2015