Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Ηπείρου 2014-2020

Εκδότης: 
Περιφέρεια Ηπείρου
Έτος έκδοσης: 
2015
Τελευταία ενημέρωση: 11.01.2017