Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Ιονίων Νήσων 2014-2020

Εκδότης: 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Έτος έκδοσης: 
2015
Τελευταία ενημέρωση: 11.01.2017