Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Πελοποννήσου 2014-2020

Εκδότης: 
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Έτος έκδοσης: 
2015
Τελευταία ενημέρωση: 11.01.2017