Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) Θεσσαλίας 2014-2020

Εκδότης: 
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έτος έκδοσης: 
2015
Τελευταία ενημέρωση: 11.01.2017