Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Εκδότης: 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Έτος έκδοσης: 
2015
Τελευταία ενημέρωση: 11.01.2017