Διαδραστικοί Χάρτες

Με στόχο την καλύτερη απεικόνιση και ανάδειξη της περιφερειακής διάστασης της ελληνικής επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας, το ΕΚΤ ανέπτυξε εργαλεία για τη γεωγραφική απεικόνιση στοιχείων και δεικτών σε κάθε ελληνική περιφέρεια. Οι διαδραστικοί χάρτες θα εμπλουτίζονται συνεχώς ώστε μέσα από την περιήγησή τους να παρουσιάζεται μια πλήρης εικόνα της περιφερειακής αριστείας και ανταγωνιστικότητας.
Έρευνα & Ανάπτυξη
Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος: 2015
Προσωπικό Ε&Α σε ΙΠΑ ως Ποσοστό της Συνολικής Απασχόλησης Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος: 2015
Ένταση Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος: 2015
Προσωπικό Ε&Α σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠA) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος: 2015
Δαπάνες και προσωπικό Ε&Α ανά Τομέα Εκτέλεσης Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος: 2015
Καινοτομία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις
Καινοτομία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις 2010-2012 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος: 2015
Κατανομή 4 Τύπων Καινοτομίας 2010-2012 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος: 2015
Συμμετοχή FP7
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο: Συμμετοχή ανά Περιφέρεια (2007-2013) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος: 2015
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
Ελληνική και διεθνής δικτύωση των ελληνικών περιφερειών: ελληνικές και διεθνείς συνεργασίες για την παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος: 2013
Αριθμός ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανά περιφέρεια, για την πενταετία 2006-2010 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος: 2013
Αριθμός δημοσιεύσεων, αριθμός αναφορών και σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων των ελληνικών περιφερειών σε σχέση με τις δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, για την πενταετία 2006-2010 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος: 2013
Κατανομή δημοσιεύσεων των ελληνικών περιφερειών στα έξι επιστημονικά πεδία της ταξινόμησης Frascati Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος: 2013