Μελέτες άλλων οργανισμών

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Εκδότης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
2015
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Εκδότης: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
2015
Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) Θεσσαλίας 2014-2020 Εκδότης: Περιφέρεια Θεσσαλίας
2015
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Εκδότης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
2015
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 Εκδότης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2015
ERAWATCH Analytical country report 2011: Greece (performance of national research systems and related policies) Εκδότης: ERAWATCH Network – Logotech SA
2012
A rapid review of the Greek research and development system Εκδότης: RAND Europe (for the Greek Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs)
2011

Pages