Μελέτες άλλων οργανισμών

She Figures 2015 Εκδότης: © European Union, 2016.
2016
FP7 Final Evaluation Expert Group report Εκδότης: European Commission-High Level Expert Group
2016
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Αττικής 2014-2020 Εκδότης: Περιφέρεια Αττική
2015
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Ηπείρου 2014-2020 Εκδότης: Περιφέρεια Ηπείρου
2015
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Ιονίων Νήσων 2014-2020 Εκδότης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
2015
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Δυτικής Μακεδονίας 2014-202 Εκδότης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
2015
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εκδότης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
2015
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Κρήτης 2014-2020 Εκδότης: Περιφέρεια Κρήτης
2015
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Βορείου Αιγαίου 2014-2020 Εκδότης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
2015
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Πελοποννήσου 2014-2020 Εκδότης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
2015

Pages