Σχετικά

Οι ειδικές εκθέσεις και μελέτες που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης παρουσιάζουν αναλύσεις βασισμένες σε δείκτες που αφορούν σημαντικές πλευρές της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων της. Απαντούν σε συγκεκριμένα ερωτήματα που συνδέονται με τις επιδόσεις των Ελλήνων ερευνητών και εντοπίζουν περιοχές αριστείας σε εθνικό, περιφερειακό, και θεματικό επίπεδο.
 
Βασίζονται σε εξειδικευμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και χρησιμοποιούν εφαρμογές λογισμικού που αναπτύσσει το ΕΚΤ για την επεξεργασία της πληθώρας στοιχείων που συγκεντρώνονται στην ηλεκτρονική υποδομή επιστημονικού περιεχομένου του ΕΠΣΕΤ (Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, ηλεκτρονικές επιστημονικές εκδόσεις, συστήματα CRIS κ.α.). Τα στοιχεία συγκεντρώνονται και τεκμηριώνονται στο πλαίσιο ευρύτερων δράσεων (λειτουργία του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, συμμετοχή και συντονισμός του ελληνικού κόμβου του ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Enterprise Europe Network, βάσεις δεδομένων της ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφόρησης CORDIS, κ.α.)
 
Στόχος των εξειδικευμένων μελετών είναι:
  • να αξιοποιηθούν τα στοιχεία, πρωτογενή και εμπειρικά, που συγκεντρώνονται από την άσκηση εκτεταμένης δραστηριότητας του ΕΚΤ που σχετίζεται με την υποστήριξη, σε επίπεδο υπηρεσιών και διαθέσιμης υποδομής, της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας.
  • να υιοθετηθούν και να υπολογιστούν σύνθετοι δείκτες που αποτυπώνουν τα βασικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού ερευνητικού συστήματος σε αντιστοιχία με τις διεθνώς εφαρμοζόμενες πρακτικές ώστε να επιτρέψουν τη σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  • να δημιουργηθεί κρίσιμος αριθμός διαθέσιμων δεδομένων που θα επτρέψει την άσκηση πολιτικών στη βάση στοιχείων (evidence based policy) στο χώρο της Έρευνας και Ανάπτυξης αλλά και την εξοικείωση του ελληνικού συστήματος με τους δείκτες.