Σχετικά

Οι στατιστικές για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου αποτελούν μέρος των επίσημων στατιστικών για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) που παράγει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως ο αρμόδιος φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

Εστιάζουν στους νέους διδάκτορες που αποφοιτούν κάθε χρόνο από τα ελληνικά Πανεπιστήμια, την αιχμή του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού της χώρας, με πολύ υψηλό επίπεδο τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, δεξιοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων.

Τα δεδομένα αντλούνται από την αίτηση ένταξης και το συνοδευτικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν οι νέοι διδάκτορες στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του ΕΚΤ.

Παράγονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των νέων διδακτόρων, την επιστημονική τους εξειδίκευση, τις διδακτορικές τους σπουδές, τη διεθνή κινητικότητα στη διάρκεια των σπουδών τους, την προηγούμενη εκπαίδευσή τους.

 

 Άλλες έρευνες σχετικά με τους διδάκτορες 

Το ΕΚΤ συμμετείχε τον Δεκέμβριο 2014 στην παγκόσμια έρευνα «International Survey on Careers of Doctorate Holders-CDH» που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η έρευνα CDH αφορούσε όλους τους διδάκτορες που διέμεναν στην Ελλάδα το 2013 και τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στην έκδοση του ΕΚΤ το 2015 «Οι διδάκτορες στην Ελλάδα: σταδιοδρομία και κινητικότητα».    

O ΟΟΣΑ διερευνά τη δυνατότητα αξιοποίησης διοικητικών δεδομένων και διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων από άλλες στατιστικές έρευνες, με στόχο την παραγωγή των δεικτών της έρευνας CDH. Το ΕΚΤ παρακολουθεί τις μεθοδολογικές συζητήσεις και θα δημοσιοποιήσει τα σχετικά αποτελέσματα.