Σχετικά με τη δράση ανάπτυξης εθνικής υποδομής συστημάτων CRIS

Εισαγωγή

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στο πλαίσιο του έργου "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες”, αναπτύσσει την πλατφόρμα λογισμικού για τα πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας για την Ερευνητική Δραστηριότητα (συστήματα CRIS) που θα αποτελέσουν τον κορμό της εθνικής υποδομής CRIS. Η εθνική υποδομή CRIS θα περιλαμβάνει τα επιμέρους συστήματα που θα λειτουργούν σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς με βάση την προαναφερθείσα πλατφόρμα λογισμικού και τον κεντρικό συσσωρευτή που θα λειτουργεί στο ΕΚΤ.  

Αναλυτικότερα, η πλατφόρμα λογισμικού CRIS διατίθεται, μέσω της συνεργασίας του ΕΚΤ και του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), στα ακαδημαϊκά ιδρύματα - μέλη του ΣΕΑΒ για την ανάπτυξη ιδρυματικών συστημάτων CRIS και σχετικών υπηρεσιών. Η δημιουργία των ιδρυματικών συστημάτων CRIS πραγματοποιείται στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης του ΣΕΑΒ και κάθετων δράσεων των ιδρυμάτων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ). Στον καθορισμό των απαιτήσεων ανάπτυξης της πλατφόρμας συμμετείχαν, μετά από πρόσκληση του ΕΚΤ, εμπειρογνώμονες από τον ΣΕΑΒ.

Η πρότυπη εφαρμογή και ο συντονισμός της ανάπτυξης των επιμέρους υπηρεσιών στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα πραγματοποιείται από την Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Παράλληλα, το ΕΚΤ έχει αναλάβει την ανάπτυξη και λειτουργία του εθνικού συσσωρευτή CRIS ο οποίος θα τροφοδοτείται με πληροφορία από τα επιμέρους συστήματα των ιδρυμάτων.

Η πλατφόρμα CRIS θα είναι διαθέσιμη και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ενδιαφερόμενους φορείς με ερευνητική δραστηριότητα, όπως ερευνητικά κέντρα, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς υγείας. Ήδη η πλατφόρμα CRIS χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη του συστήματος CRIS του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας λογισμικού CRIS και του εθνικού συσσωρευτή CRIS για τους ελληνικούς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες” (www.epset.gr) (ΟΠΣ 296115) το οποίο υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι είναι τα συστήματα και οι υπηρεσίες CRIS.

Βασικοί στόχοι

Οι εθνικές υποδομές CRIS – επιμέρους συστήματα και κεντρικός συσσωρευτής- στοχεύουν να καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, για:

  • τη συλλογή και οργανωμένη καταγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα (έργα, ερευνητές, ερευνητικά έργα, δημοσιεύσεις, ερευνητικά δεδομένα, χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ερευνητικές υποδομές και υπηρεσίες, κ.ά.)
  • τη δυνατότητα δομημένης καταγραφής και εξαγωγής πληροφορίας και δεικτών ερευνητικής δραστηριότητας σε επίπεδο ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, ερευνητών, χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων (research reporting)
  • την προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας κάθε πανεπιστημιακού ιδρύματος / ερευνητικού φορέα τόσο μέσω αυτόνομων συστημάτων διαθέσιμων σε τελικούς χρήστες, όσο και μέσω της διάθεσης ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογές προστιθέμενης αξίας
  • την αναζήτηση ειδικευμένων ερευνητών/επιστημόνων και παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητάς τους, όπως δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα έργα, διακρίσεις, κ.λπ.
  • την υποστήριξη της μακροχρόνιας διατήρησης και επανα-χρησιμοποίησης του παραγόμενου επιστημονικού περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή.

Επικοινωνία

Οι φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα ή έχουν οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με το λογισμικό μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών για την πλατφόρμα CRIS.